មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង_និងការព្យាបាលជំងឺកូវីដ_១៩_នៅកម្ពុជា Guide for the Management_ & Treatment of Kovid_ 19 in Cambodia

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រង_និងការព្យាបាលជំងឺកូវីដ_១៩_នៅកម្ពុជា (Download)

ប្រកាសស្តីពីបែបបទ_លក្ខខណ្ឌក្នុងការសុំធ្វើអាជីវកម្មផលិតផលគ្រឿងសម្អាង

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ ប្រកាសស្តីពីបែបបទ_លក្ខខណ្ឌក្នុងការសុំធ្វើអាជីវកម្មផលិតផលគ្រឿងសម្អាង (Download)

គំរូពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកា ទិដ្ឋាការ

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង