រូមន្តឱសថជាតិ​ CAMBODIA NATIONAL FORMULARY

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ រូមន្តឱសថជាតិ​ CAMBODIA NATIONAL FORMULARY Khmer_Part1 (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ រូមន្តឱសថជាតិ​ CAMBODIA NATIONAL FORMULARY Khmer_Part2 (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារអងគ្លេស CAMBODIA NATIONAL FORMULARY (Download)

គោលការណ៏ណែនាំសម្រាប់ការរាយការណ៏និងតាមដានប្រតិកម្មរំខានរបស់ឱសថ និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារអងគ្លេស Guideline for ADR monitoring English​ (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ Guideline for ADR monitoring Khmer_Part1 (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ Guideline for ADR monitoring Khmer_Part2 (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ Guideline for ADR monitoring Khmer_Part3 (Download)

គោលការណ៏ណែនាំស្តីពីប្រព័ន្ធហ្វាម៉ាកូវីជីឡែនសម្រាប់កម្មវិធីជាតិក្នុងកិច្ចអន្តរាគមន៏សុខភាពសាធារណៈ

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារអងគ្លេស PV guideline English-PH_Version (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ PV guideline Khmer_PH_Version (Download)

គំរូពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកា ទិដ្ឋាការ

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង