គោលការណ៏ណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងការកំទេចចោលឱសថ បរិក្ខារពេទ្យ

គោលការណ៏ណែនាំ ស្តីពីការគ្រប់គ្រងការកំទេចចោលឱសថ បរិក្ខារពេទ្យ វត្ថុធាតុដើម និងផលិតផលសុខាភិបាលខូចគុណភាព សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ Guidelines_For_Safe_Disposal_Management_Of_Pharmaceutical_Wastes​ (Download)

រូមបន្តឱសថជាតិ Cambodia National Medicines Formulary

នាយកដ្ឋានឱសថសូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវរូមន្តឱសថជាតិ Cambodia National Medicine Formulary ថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទាញយកឯកសារនេះតាម Link ខាងក្រោម៖

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារខ្មែរ Cambodia_NMF_Khmer (Download)

ទាញយកឯកសារ ជាភាសារអងគ្លេស Cambodia NMF-Final-Englsih (Download)

គំរូពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកា ទិដ្ឋាការ

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០១៩ - ២០២០

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង