1/. ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានឱសថ ប្រចាំខែមេសា-មិថុនា ២០១០ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ Newsletter_15

2/. ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានឱសថ ប្រចាំខែមករា-មិនា ២០១១ សម្រាប់ត្រីមាសទី១ Newsletter_18

3/. ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានឱសថ ប្រចាំខែមេសា-មិថុនា ២០១១ សម្រាប់ត្រីមាសទី២ Newsletter_19

4/. ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានឱសថ ប្រចាំខែកក្តដា-កញ្ញា ២០១១ សម្រាប់ត្រីមាសទី៣ Newsletter_20

គំរូពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកា ទិដ្ឋាការ

របាយការណ៍នាយកដ្ឋាន

និតិវិធិប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)

ទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដីឡូតិ៍លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន នុត (២៨៩) ខណ្ឌ ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ-ទូរសារៈ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩៧០/៨៨៤ ៩០៩

រក្សាសិទ្ធិ © ២០២៤ - ២០២៥

នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខារពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង